The site you requested may not be relevant in your area.

Tuesday, February 12, 2019

Aktualizacja definicji Transakcji zabezpieczonych i niezabezpieczonych

Niedawno otrzymali Państwo informację, że zaktualizowaliśmy definicje transakcji zabezpieczonych i niezabezpieczonych zawartych w Harmonogramie Opłat, który zaczął obowiązywać 1 stycznia 2019 r. Aktualizacja dotyczy traktowania transakcji zabezpieczonych i niezabezpieczonych. Poniżej znajdą Państwo bardziej szczegółowe informacje. 

 

Co się zmienia?

W 2016 r. firma Elavon wprowadziła nowe definicje różnych typów przetwarzania transakcji, tj. transakcji zabezpieczonych i niezabezpieczonych. Opłata za procesowanie płatności (MSC) jest wyższa w przypadku transakcji niezabezpieczonych.

 

Według Harmonogramu Opłat z 2016 r. do transakcji zabezpieczonych należą:

„Transakcje przy użyciu karty z czipem i numerem PIN (EMV), transakcje zbliżeniowe, transakcje V.me, transakcje w systemie Verified by Visa, Mastercard SecureCode oraz transakcje przekazane do Elavon w ciągu 3 dni”.

 

Ta definicja transakcji zabezpieczonych została zaktualizowana w poniższy sposób i obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.:

 

Transakcje zabezpieczone to transakcje wskazane przez Elavon (przez odwołanie się do działania Organizacji Kartowych) jako spełniające wymogi bezpieczeństwa. Do transakcji tych należą: większość transakcji z użyciem czipa i numeru PIN (EMV), transakcji zbliżeniowych, transakcji V.me, a także większość transakcji przetwarzanych w systemie Verified By Visa i Mastercard SecureCode oraz transakcje przekazane do Elavon w ciągu 3 dni.

 

Transakcje niezabezpieczone to wszystkie transakcje, które nie są przetwarzane jako transakcje zabezpieczone.

Co oznaczają pojęcia: transakcje zabezpie­czone i niezabez­pieczone? 

Pojęcia: transakcje zabezpieczone i niezabezpieczenie odnoszą się do rodzaju transakcji i technologii wykorzystywanej podczas autoryzacji karty.

 

Podczas każdej czynności przetwarzania transakcji bierze się pod uwagę następujące elementy:

Typ wprowadzenia + Region wydania karty + Rodzaj karty + Rodzaj transakcji.

 

Aby transakcja była przetwarzana po niższej stawce określonej dla transakcji zabezpieczonych, wszystkie cztery elementy muszą być uznane za „zabezpieczone” przez Organizacje Kartowe (np. Visa lub Mastercard w zależności od konkretnego rodzaju karty). 

W jaki sposób określana jest wysokość opłat? 

Co do zasady, Organizacje Kartowe dzielą transakcje według regionów (np. EOG lub międzyregionalne – karty wydane w USA wykorzystywane w EOG), rodzaju karty (np. karty debetowe Visa, karty Mastercard dla klientów instytucjonalnych) i rodzaju transakcji (karty z chipem i numerem PIN, karty do handlu elektronicznego itd). Elavon przetwarza te transakcje jako zabezpieczone lub niezabezpieczone, a wszystkie transakcje, które są niezabezpieczone, będą przetwarzane po wyższej stawce. Ponadto, aby transakcja mogła być uznana za zabezpieczoną, musi być przekazana do przetworzenia w określonym czasie (3 dni)*.

 

*Transakcja, która nie zostanie przesłana do przetworzenia w raporcie na koniec dnia zgodnie z określonym limitem czasowym, zostanie automatycznie przetworzona po wyższej stawce określonej dla transakcji niezabezpieczonych.

 

Sposób przetwarzania transakcji oraz naliczania opłat został jasno przedstawiony w Sumarycznym Zestawieniu Transakcji w sekcji dotyczącej opłat za kartę. Rodzaj transakcji jest podany w opisie (zob. poniżej), np. transakcja niezabezpieczona za pomocą konsumenckiej karty debetowej Mastercard (Mastercard Debet Non Secure), a prowizja na rzecz Elavon (MSC) będzie zamieszczona w sekcji Prowizja procentowa. 

Dlaczego opłata za „transak­cje zabez­pieczone” w punkcie sprzedaży jest cza­sami nali­czana jako opłata za „transak­cje nieza­bezpie­czone”? 

Zasadniczo poniższe typy transakcji będą klasyfikowane, przetwarzane i wyceniane jako „zabezpieczone”, jeśli Organizacje Kartowe uznają za zabezpieczone wszystkie elementy, tj. region wydania karty, rodzaj karty oraz rodzaj transakcji.

 

  • Transakcje zbliżeniowe
  • Transakcje wykonywane kartą z czipem i numerem PIN (EMV)
  • Transakcje w systemie Verified by Visa
  • Transakcje w systemie MasterCard Secure Code
  • Transakcje V.me

Jeśli jednak rodzaj karty, rodzaj transakcji i/lub region wydania karty zostaną uznane za niezabezpieczone lub nie można ich zaklasyfikować do jednej ani drugiej kategorii, całkowita opłata za przetwarzanie może być ustalona na poziomie stawki dla transakcji niezabezpieczonej, bez względu na to, w jaki sposób przyjęto transakcję w punkcie sprzedaży.

Przykłady transakcji traktowa­nych jako niezabez­pieczone: 

Dowolna kombinacja poniższych:

 

  • Karta wydana poza EOG, którą Organizacje Kartowe mogą uznać za niezabezpieczoną – zob. poniższe wyjaśnienie: 

Lista krajów EOG: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

 

Kraje spoza EOG: Każdy kraj, który nie znajduje się na powyższej liście krajów EOG.

 

  • Wybrane rodzaje kart, w tym (lista ma charakter przykładowy):

Karty dla klientów instytucjonalnych: Visa Business, Corporate lub Purchasing.

Visa Premium i Super Premium: Infinite, Infinite Privilege, Platinum, Rewards, Select, Signature, Ultra High Net Worth.

 

  • Transakcje zbliżeniowe przekraczające dopuszczalny limit dla transakcji zbliżeniowych, w których nie weryfikuje się danych użytkownika karty:

W przypadku płatności zbliżeniowych o niskiej wartości i takich, które nie przekraczają dopuszczalnego limitu dla transakcji zbliżeniowych, nie jest wymagana weryfikacja danych użytkownika – wystarczy, że klient zbliży kartę do terminala. Należy pamiętać, że limity, po przekroczeniu których wymagane jest zweryfikowanie danych użytkownika, różnią się w zależności od kraju.

 

Weryfikacja danych użytkownika karty jest wymagana przy transakcjach zbliżeniowych, których wartość przekracza dopuszczalny limit (np. przez podanie PIN-u, korzystając z PINpada sprzedawcy lub składając podpis) lub gdy wydawca karty wymaga takiej weryfikacji, nawet jeśli kwota transakcji nie przekracza dopuszczalnego limitu dla transakcji zbliżeniowych.

Transakcje zbliżeniowe przekraczające dopuszczalny limit, przy których nie przeprowadzano weryfikacji danych użytkownika karty, stanowią transakcje niezabezpieczone. 

Harmono­gram Opłat

Poniżej zamieszczony został przykład Harmonogramu Opłat w zaktualizowanej formie. 

Back To Latest News

Leaving?

By selecting "Continue," you will leave Elavon and enter a third party Web site. Elavon is not responsible for the content of, or products and services provided by   , nor does it guarantee the system availability or accuracy of information contained in the site. This Web site is not controlled by Elavon. Please note that the third party site may have privacy and information security policies that differ from those of Elavon.