The site you requested may not be relevant in your area.

Tuesday, March 27, 2018

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i nowa dyrektywa o usługach płatniczych (PSD2)

Podsumowanie najważniejszych zmian w Warunkach świadczenia usług Elavon Polska

Dlaczego zmieniają się Warunki świadczenia usług wykonywanych przez firmę Elavon ?

 

Zmiany w Warunkach świadczenia usług (Terms of Service, ToS), które firma Elavon świadczy na rzecz Państwa, wprowadziliśmy zgodnie z europejskimi regulacjami, tj. Dyrektywą o usługach płatniczych (PSD2) oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Od kiedy zmiany wchodzą w życie?

 

Nowe Warunki świadczenia usług, z których Państwo korzystają, wchodzą w życie z dniem 23 maja 2018 r.

Na czym polegają główne zmiany w ToS Elavon?

 

Punkt 14 – Ochrona danych

Punkt został w całości zmieniony i obecnie wyróżnia kategorie danych osobowych związane z przetwarzaniem transakcji, przedmiotem, długością przetwarzania i zasadami przetwarzania, w celu zachowania zgodności z RODO w chwili wejścia rozporządzenia w życie 25 maja 2018 r. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych niezwiązanych z transakcjami zostały obecnie usunięte z Warunków świadczenia usług i zostały zamieszczone w punkcie dotyczącym informacji o ochronie prywatności w formularzu wniosku.

Punkt 20(n) – Skargi

Nowy punkt „Skargi”, regulujący procedurę klienta, został dodany w Punkcie 20 (n), aby wymogi Dyrektywy o usługach płatniczych (PSD2) zostały spełnione.

Chcemy wyjaśniać wszelkie Państwa wątpliwości i udzielać Państwu odpowiedzi jak najszybszyciej: w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych od otrzymania Państwa skargi. Jeśli z przyczyn niezależnych od nas nie będziemy w stanie udzielić Państwu ostatecznej odpowiedzi w ciągu 15 dni roboczych, skontaktujemy się z Państwem pisemnie, wyjaśniając przyczynę naszego opóźnienia oraz określając ramy czasowe, w których otrzymają Państwo pełną, pisemną odpowiedź.

Czas przeznaczony na udzielenie Państwu pełnej, pisemnej odpowiedzi, nie przekroczy jednak w żadnym przypadku 35 dni roboczych od momentu wpłynięcia Państwa pierwotnej skargi.

Co trzeba zrobić w związku ze zmianami?

 

Nie muszą Państwo podejmować żadnych działań. Nowe warunki świadczenia usług, z których Państwo korzystają, będą obowiązywać od 23 maja 2018 r.

 

 

Zmiany w Ogólnych warunkach świadczenia usług związane z RODO i PSD 2

Zaktualizowaliśmy nasze Ogólne warunki świadczenia usług (ToS) dla Akceptanta tak, aby były zgodne z regulacjami wprowadzanymi przez RODO i PSD2. Poniżej w tabeli znajdą Państwo podsumowanie tych zmian ujęte w formę pytań i odpowiedzi (FAQ).

Czy w związku ze zmianą warunków wynikającą z dostosowania do PSD2 zmieniły się zasady wprowadzania ograniczeń w odniesieniu do transakcji?

Wszelkie wprowadzane przez Akceptantów ograniczenia w zakresie przyjmowania kart płatniczych muszą być zgodne z obowiazującym prawem, w szczególności z Rozporządzeniem MIF* oraz Ustawą o Usługach Płatniczych. Żadne z postanowień umowy nie wyłącza ani nie ogranicza przepisów Rozporządzenia MIF, w szczególności jego art. 10 (zasada honorowania wszystkich kart) i art. 11 zasady kierunkowania wyboru oraz przepisów Ustawy o Usługach Płatniczych, w szczególności art. 37a ust. 2 i 3.

Czy i na jakich warunkach można oferować użytkownikom kart rabaty z tytułu jej użycia lub z tego samego względu nakładać na nich dodatkowe opłaty?

Tak, jest to dozwolone, o ile pozwalają na to Organizacje Kart Płatniczych i Przepisy Prawa i przed realizacją Transakcji użytkownik zostanie poinformowany o kwocie i metodzie naliczana takiej opłaty/rabatu. W przypadku transakcji internetowych taką informację trzeba umieścić na stronie lub w aplikacji płatniczej. Szczegółowy zapis i treści dodane w związku z PSD2 znajdą Państwo w punkcie (3) Przyjmowanie Kart, w podpunktach (g) oraz (h) umowy. Zwracamy uwagę, że art.37a ust. 3 ustawy o Usługach Płatniczych zakazuje Akceptantom pobierania opłat z tytułu korzystania z kart, w których przypadku wysokość opłaty Interchange została uregulowana przez Rozporządzenie MIF*. W przypadku innych kart, ewentualne opłaty pobierane z tego tytułu nie mogą przekraczać kosztów bezpośrednich ponoszonych przez Akceptanta z tytułu korzystania z określonego instrumentu płatniczego.

Czy zaszły jakiekolwiek zmiany odnośnie informowania o odmowie Transakcji?

 

Tak. W myśl nowych regulacji w przypadkach obiektywnie uzasadnionej odmowy realizacji transakcji mogą zostać Państwo obciążeni kosztami zawiadomień o takiej odmowie, jej powodach i wszelkich działaniach, jakie trzeba podjąć, by naprawić błędy, które ją spowodowały. Koszty te nie mogą przekraczać uzasadnionych kosztów, które ponosi Elavon. Szczegółowy zapis i treści dodane w związku z PSD2 znajdą Państwo w punkcie (7) umowy: Potwierdzenia Transakcji; Zapewnienia dotyczące Transakcji, w podpunkcie (q).

Czy zmienił się termin na dostosowanie treści strony i aplikacji płatniczej do wymogów Elavon?

 

Tak, niezależnie od wymogów PSD2, zmieniliśmy termin, jaki do tej pory mieli Państwo na dostosowanie treści swojej strony internetowej i aplikacji płatniczej do wymogów, zgodnie z treścią umowy z Elavon. Do tej pory termin ten wynosił 120 dni. Teraz wymogi te powinny być spełnione już w momencie zawarcia umowy z Elavon.

 

Uaktualniliśmy także adres strony internetowej Elavon, która zawiera dane dotyczące standardów PCI. Aktualny adres to: https://www.elavon.pl/strefa-klienta/zabezpieczswojafirme/pcicompliance.html. Szczegółowy zapis i treści uaktualnione z tym związanych znajdą Państwo w Punkcie (17) Zobowiązania, w podpunktach (g) (i)

*Rozporządzeniem MIF - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) – co trzeba wiedzieć na temat nowego prawa UE dotyczącego ochrony danych.

Możliwe, że poruszali Państwo temat RODO w rozmowach lub spotkali się z tym terminem w kanałach społecznościowych. Niezależnie od tego, jak dużo Państwo wiedzą na ten temat, służymy Państwu pomocą.

Z tego krótkiego podsumowania dowiedzą się Państwo, jakie główne zmiany wprowadza RODO, jak te zmiany rozumieć i co one dla Państwa oznaczają.

Co to jest RODO?

 

RODO to nowe rozporządzenie UE o ochronie danych, które 25 maja 2018 r. zastąpi obecną europejską Dyrektywę o ochronie danych.

Będzie ono regulować kwestie prywatności oraz przetwarzania danych osobowych osób fizycznych na terenie Unii Europejskiej (UE). Rozporządzenie zapewni lepszą ochronę danych, przekazując większą kontrolę osobom, których te dane dotyczą, nad sposobem, w jaki dane osobowe mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane.

Dzięki RODO osoby fizyczne będą miały łatwiejszy dostęp do informacji na swój temat przechowywanych przez firmy, a organizacje będą wyraźnie odpowiedzialne za pozyskiwanie zgody od osób fizycznych, od których zbierają dane. Ponadto zostanie wprowadzony nowy system kar.

Dlaczego te zmiany wchodzą w życie?

 

RODO jest odpowiedzią na obawy związane z ochroną danych w nowoczesnym świecie cyfrowym. Wiele zmieniło się od lat 90., kiedy zostały stworzone przepisy i regulacje dotyczące ochrony danych obowiązujące do dzisiaj Dziś niemalże każdy aspekt naszego życia opiera się na danych. Codziennie przetwarzamy coraz większe ilości informacji cyfrowych, a powstałe w latach 90. i obowiązujące do dzisiaj przepisy oraz regulacje dotyczące ochrony danych, przestały spełniać swoje zadanie. Z tego powodu celem RODO jest harmonizacja regulacji w Europie, co ma być odpowiedzią na dzisiejsze wymogi związane z wymianą danych.

Kogo dotyczą zmiany?

 

Przepisy RODO będą miały zastosowanie do każdej organizacji lub osoby przetwarzającej jakiekolwiek dane osobowe osób mieszkających w UE. Oznacza to, że firmy oraz osoby spoza UE sprzedające towary lub usługi osobom mieszkającym w UE również będą musiały przestrzegać nowego prawa.

Co robi firma Elavon w związku ze zmianami?

 

W Elavon jesteśmy świadomi, że bezpieczeństwo danych naszych klientów jest sprawą zasadniczą i zgodność z RODO jest traktowana priorytetowo.

Wprowadziliśmy już program ochrony danych i prywatności, który powstał, aby zidentyfikować i zmniejszyć zagrożenia bezpieczeństwa danych osobowych oraz zapewnić zgodność z regulacjami dotyczącymi ochrony danych i prywatności obowiązującymi w krajach, w których działamy.

Prowadzimy program, który ma ocenić naszą gotowość do przyjęcia RODO. W ramach tego programu mapujemy nasze obecne poziomy zgodności z wymaganiami zawartymi w RODO i podejmujemy działania, aby zniwelować wykryte luki w następujący sposób:

·      Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych (Data Protection Officer) z siedzibą w Irlandii, który pełni funkcję naszego pierwszego punktu kontaktowego w sprawach związanych z ochroną danych oraz kieruje programem RODO.

·       Stworzyliśmy zespół projektowy, który będzie oceniał nasze obecne procesy, polityki postępowania i standardy, aby zgodność z RODO oraz krajowymi przepisami wykonawczymi została zachowana. Analizie i ocenie będą podlegać także praktyki operacyjne, szkolenia pracowników i ryzyko związane z uczestnictwem stron trzecich w procesie.

·      Zaktualizowaliśmy nasze Ogólne warunki świadczenia usług (ToS) dla Klienta, tak aby zawierały odnośniki do RODO.

·       Do naszego formularza wniosku dla nowych klientów dodaliśmy punkt „Informacja o prywatności”, który zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych niezwiązanych z przetwarzaniem transakcji.

·       Firma Elavon będzie nadal stosować się do norm ochrony danych i RODO. Będą Państwo mogli zrezygnować z otrzymywania e-maili promocyjnych, co zostanie później odnotowane w naszym systemie, natomiast nadal będziemy kontaktować się z Państwem w kwestiach związanych z umową lub zmianami w systemie kart, które mogą mieć wpływ na Państwa konto.

Czy w związku ze zmianami trzeba podjąć jakieś działania?

Nie muszą Państwo podejmować żadnych działań. Ogólne warunki świadczenia usług, które firma Elavon świadczy na rzecz Państwa, zostały zaktualizowane, tak aby uwzględniały zmiany związane z RODO (patrz Punkt 14 Ochrona danych), które wchodzą w życie 23 maja 2018 r.

Ogólne Warunki Świadczenia Usług

TOS POL

Informacja o Prywatności

Informacje o Prywatności

Przewodnik po Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

RODO

 

 

 

Back To Latest News

Leaving?

By selecting "Continue," you will leave Elavon and enter a third party Web site. Elavon is not responsible for the content of, or products and services provided by   , nor does it guarantee the system availability or accuracy of information contained in the site. This Web site is not controlled by Elavon. Please note that the third party site may have privacy and information security policies that differ from those of Elavon.