The site you requested may not be relevant in your area.

country flag
Skip to main content

 

Polityka prywatności

Ostatnie zmiany do Polityki Prywatności: 2.10.2018 r.

W Elavon zaufanie jest podstawą naszych relacji z klientami. Rozumiemy Państwa potrzebę prywatności i mamy świadomość, że powierzają nam Państwo swoje dane osobowe oraz finansowe. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu opisanie naszych praktyk i zasad dotyczących ochrony prywatności w łatwej do zapoznania się, odczytania i zrozumienia formie. Przykładamy najwyższą wagę do tego, aby Państwa Dane Osobowe były traktowane z dbałością i szacunkiem. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI W INTERNECIE

Elavon Financial Services DAC (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce (“Elavon”, “my”, “nas”, lub “nasze”) jest administratorem Państwa danych osobowych, a niniejsza Polityka Prywatności służy powiadomieniu Państwa, jakiego rodzaju informacje możemy gromadzić na stronach internetowych Elavon oraz we wszelkich aplikacjach, w których zostanie opublikowana niniejsza Polityka Prywatności (“Strona” lub “Strony”), w jaki sposób i dlaczego gromadzimy informacje, w jakim celu wykorzystujemy informacje, kiedy możemy je ujawnić i jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa Danych Osobowych. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na ten temat, proszę kliknąć poniższe linki:

 

 1. Jakie informacje na mój temat są gromadzone
 2. Jak gromadzimy informacje
 3. Jak korzystamy z plików cookies
 4. Jak wykorzystujemy Państwa dane
 5. Jakie są skutki nieprzekazania nam przez Państwa Danych Osobowych, których zażądaliśmy
 6. Komu ujawniamy Państwa dane
 7. Jakie czynności podejmujemy, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa Danych Osobowych
 8. Jak długo przechowujemy Państwa Dane Osobowe
 9. Przekazywanie danych w wymiarze globalnym
 10. Państwa prawa
 11. Kontakt z nami 

 

Niniejszym informujemy, że praktyki opisane w niniejszej Polityce Prywatności odnoszą się wyłącznie do informacji gromadzonych przez Strony oraz wszelkich Danych Osobowych, które otrzymujemy na Państwa temat z innych źródeł, zarówno online jak i offline, takich jak publiczne bazy danych, w związku ze złożonym przez Państwa wnioskiem o świadczenie Usług. Na naszej Stronie mogą Państwo znaleźć linki zewnętrzne do stron internetowych osób trzecich. Niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do korzystania przez Państwa z jakiejkolwiek strony internetowej osoby trzeciej, w tym stron, do których można uzyskać dostęp poprzez linki zamieszczone na naszej(ych) Stronie(ach) lub na stronach internetowych osób trzecich, które zawierają linki prowadzące do naszej(ych) Strony(Stron). Niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do Państwa relacji z Państwa klientami, Państwa dostawcami usług finansowych ani innymi Państwa dostawcami. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości związane z wykorzystywaniem Państwa Danych Osobowych przez wymienione podmioty, zalecamy zapoznanie się z ich politykami prywatności i skontaktowanie się z nimi bezpośrednio.

Jeżeli Państwo lub podmiot, do którego reprezentowania są Państwo upoważnieni (dalej łącznie "Państwo" lub "Państwa") zawarli uprzednio umowę o świadczenie usług z Elavon, która reguluje świadczenie usług w zakresie przetwarzania transakcji ("Umowa o Świadczenie Usług”), niniejsza Polityka Prywatności powinna być czytana łącznie z taką Umową o Świadczenie Usług. W przypadku, gdy niniejsza Polityka Prywatności jest sprzeczna z postanowieniami jakiejkolwiek Umowy o Świadczenie Usług lub innej umowy zawartej z nami w związku z wykorzystywaniem przez nas jakichkolwiek Państwa Danych Osobowych, postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają pierwszeństwo.

Korzystając ze Strony przyjmują Państwo do wiadomości, że przetwarzamy Państwa Dane Osobowe w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności.  Jeżeli nie akceptują Państwo sposobu w jaki przetwarzamy Państwa Dane Osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie ze Strony. 

Zastrzegamy sobie każdorazowo prawo do modyfikacji lub zmiany warunków naszej Polityki Prywatności.  Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą publikowane na niniejszej stronie, a jeśli zmiany te będą istotne, wówczas zamieścimy bardziej szczegółowe powiadomienie.

1. JAKIE INFORMACJE NA MÓJ TEMAT SĄ GROMADZONE

Informacje, które gromadzimy na Państwa temat, dzielą się na dwie kategorie – informacje, które nam Państwo przekazują oraz informacje, które są automatycznie gromadzone na Państwa temat podczas korzystania przez Państwa z jednej z naszych Stron. Informacje te obejmują Dane Osobowe lub Inne Informacje, zgodnie z opisem zawartym w Polityce Prywatności.

Dane Osobowe odnoszą się do informacji identyfikujących (bezpośrednio lub pośrednio) daną osobę fizyczną. Dane Osobowe, których przekazanie będzie od Państwa wymagane w przypadku komunikowania się z nami za pośrednictwem naszych Stron, będą zwykle obejmować:

 • Państwa imię i nazwisko,
 • adres pocztowy,
 • adres e-mail,
 • informacje dotyczące urządzenia, z którego korzystają Państwo w celu uzyskania dostępu do Strony,
 • numer telefonu stacjonarnego i komórkowego, a także wszelkie inne Dane Osobowe, jakie nam Państwo przekażą podczas kontaktu z nami. 

Inne Informacje oznaczają informacje, które nie identyfikują bezpośrednio lub pośrednio ani nie mogą być racjonalnie wykorzystane do identyfikacji konkretnej osoby lub przedsiębiorcy. Inne Informacje mogą podać Państwo sami lub mogą one zostać zgromadzone automatycznie. Przykładowy zakres takich informacji obejmuje informacje na temat Państwa przeglądarki internetowej, dane demograficzne, takie jak miasto i państwo, informacje o korzystaniu przez Państwa ze Strony, dodatkowe dane o ruchu, takie jak czas i data dostępu, raporty o awariach oprogramowania, numery identyfikacyjne sesji i czas dostępu oraz inne informacje dotyczące korzystania przez Państwa ze Strony.

2. JAK GROMADZIMY INFORMACJE

Gromadzimy informacje od Państwa i na Państwa temat wtedy, gdy przekazują nam Państwo te informacje bezpośrednio. Na przykład, możemy uzyskać informacje w przypadku, gdy zażądają Państwo od nas produktów lub usług, odpowiedzą na ankiety, skontaktują się z obsługą klienta lub w inny sposób wejdą w interakcję z nami za pośrednictwem Strony lub dowolnego z naszych kanałów w mediach społecznościowych.

Ponadto, podczas Państwa interakcji z naszymi Stronami, zbieramy informacje za pośrednictwem technologii takich jak pliki cookies. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z treścią punktu W jaki sposób korzystamy z plików cookies poniżej.

3. JAK KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES

Zarówno my, jak i niektórzy zaufani dostawcy usług działający w naszym imieniu, gromadzimy informacje o Państwa aktywności na Stronach za pomocą technologii śledzących, w tym plików cookies. Pliki cookies to fragmenty informacji przechowywane bezpośrednio w urządzeniu, z którego Państwo korzystają. Pozwalają nam na gromadzenie informacji takich jak rodzaj używanej przeglądarki, czas poświęcony przez Państwa na korzystanie z Usług, odwiedzane przez Państwa strony internetowe lub aplikacje oraz preferencje skonfigurowane przez Państwa dla swoich kont. Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu przez nas z plików cookies, prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki Plików Cookies.

4. JAK WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE NA PAŃSTWA TEMAT

Korzystamy z informacji, które gromadzimy, w celu ułatwienia personalizacji i nieustannej poprawy jakości korzystania przez Państwa ze Strony. Możemy również wykorzystać te informacje w następujące sposoby: 

 • odpowiadać na pytania zgłaszane przez Państwa na naszej Stronie,
 • oceniać Państwa wniosek o świadczenie Usług,
 • wspierać wykonywanie zobowiązań Elavon w zakresie przestrzegania przepisów prawa,
 • komunikować się z Państwem w sprawie zmian naszych zasad,
 • wysyłać Państwu newslettery, oferty i promocje dotyczące naszych usług, produktów i usług osób trzecich lub szczególnych wydarzeń za pośrednictwem poczty e-mail, wiadomości tekstowych lub za pomocą innego kanału komunikacji, w każdym przypadku zgodnie z Państwa preferencjami,
 • zarządzać promocjami i ankietami,
 • optymalizować lub ulepszać nasze produkty, usługi i działalność,
 • wykrywać, badać i zapobiegać działaniom, które mogą naruszać nasze zasady lub być niezgodne z prawem,
 • przeprowadzać analizy statystyczne, demograficzne i marketingowe użytkowników Strony.

Będziemy gromadzić, wykorzystywać i udostępniać Państwa Dane Osobowe tylko w sytuacji, gdy będziemy przekonani, że dysponujemy odpowiednią podstawą prawną, aby to uczynić. Może to obejmować następujące przypadki:

 • wykorzystanie przez nas Państwa Danych Osobowych leży w naszym uzasadnionym interesie jako organizacji o charakterze komercyjnym, na przykład w celu skontaktowania się z Państwem w przypadku, gdy prześlą Państwo do nas zapytanie lub skargę za pośrednictwem naszej strony internetowej; oferowania Państwu innych produktów i usług oraz sprzedaży produktów i usług oferowanych przez nas, nasze podmioty stowarzyszone lub osoby trzecie; utrzymywania kontaktu z Państwem  i zbadania Państwa zapytania lub skargi (w stosownych przypadkach), zarządzania promocjami i ankietami, wprowadzania udoskonaleń do naszych produktów i usług, przeprowadzania badań rynku dotyczących użytkowników naszych Stron oraz wykrywania oszustw i innych nielegalnych działań. W takich przypadkach będziemy zawsze dbać o Państwa dane w sposób proporcjonalny i z poszanowaniem Państwa praw w zakresie prywatności, a Państwu przysługiwać będzie prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak wyjaśniono szerzej niżej w punkcie Państwa prawa;
 • wykorzystanie przez nas Państwa Danych Osobowych jest niezbędne w celu przestrzegania naszych odpowiednich zobowiązań prawnych lub regulacyjnych.

5. JAKIE SĄ SKUTKI NIEPRZEKAZANIA NAM PRZEZ PAŃSTWA DANYCH, KTÓRYCH ZAŻĄDALIŚMY

Potrzebujemy niektórych Państwa Danych Osobowych w celu skontaktowania się z Państwem, a także w celu pozostawania w kontakcie w związku z zapytaniem lub skargą złożoną na naszej stronie internetowej. Musimy na przykład znać Państwa osobiste dane kontaktowe, aby móc Państwa zidentyfikować i skontaktować się z Państwem.

W sytuacji, gdy potrzebujemy informacji do tych celów, a Państwo ich nie przekażą, nie będziemy w stanie skontaktować się z Państwem i pozostawać w kontakcie w związku z zapytaniem lub skargą złożoną na naszej stronie internetowej. Wyjaśniamy, kiedy mają miejsce takie przypadki w momencie, w którym zbieramy informacje od Państwa.

6. KOMU UJAWNIAMY PAŃSTWA DANE

Z wyjątkiem przypadków wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności, nie ujawniamy Danych Osobowych zgromadzonych za pośrednictwem Strony żadnym podmiotom, które nie są częścią Elavon lub jej spółki dominującej (w tym jej spółek zależnych), spółkami zależnymi lub jakimikolwiek innymi podmiotami powiązanymi. Wprawdzie, jak opisano poniżej, możemy przekazywać niektóre Dane Osobowe niektórym partnerom biznesowym, podmiotom prowadzącym wspólny marketing i innym osobom trzecim, ale w żadnym wypadku nie sprzedamy ani nie udostępnimy do odpłatnego korzystania Państwa Danych Osobowych w ramach listy klientów lub podobnych transakcji.

USŁUGODAWCY. Możemy udostępniać Dane Osobowe i Inne Informacje agentom, spółkom zależnym, podmiotom stowarzyszonym (niektóre spośród naszych usług są świadczone na Państwa rzecz przez nasze podmioty stowarzyszone), partnerom i innym podmiotom trzecim, które wykonują w naszym imieniu funkcje takie, jak: hosting, fakturowanie, udostępnianie narzędzi do zarządzania treścią, analityka, obsługa klienta, ochrona przed oszustwami itp. Podmioty te mają dostęp do Danych Osobowych niezbędnych do wykonywania tych funkcji i są zobowiązane do zachowania poufności i bezpieczeństwa takich Danych Osobowych. Usługodawcy nie mogą wykorzystywać, sprzedawać, dystrybuować ani modyfikować tych danych w żaden sposób inny niż w celu świadczenia żądanych usług.

PARTNERZY BIZNESOWI. Dostarczamy produkty i usługi klientom za pośrednictwem szeregu powiązanych banków i spółek. Możemy udostępniać Państwa Dane Osobowe naszym partnerom biznesowym lub innym podmiotom trzecim, które umożliwiają nam obsługę Państwa potrzeb w zakresie przetwarzania transakcji. Możemy kontaktować się z naszymi obecnymi klientami listownie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby zaoferować dodatkowe produkty lub usługi, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować. Chociaż przetwarzanie przez nas Państwa Danych Osobowych podlega postanowieniom niniejszej Polityki Prywatności, sposób traktowania Państwa Danych Osobowych przez partnera biznesowego lub podmiot trzeci będzie regulowany przez postanowienia polityki prywatności takiego partnera biznesowego lub podmiotu trzeciego. Mają Państwo prawo zrezygnować z takich działań promocyjnych w dowolnym momencie, zgodnie z opisem zawartym w punkcie Państwa prawa poniżej.

CELE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW REGULACYJNYCH I EGZEKWOWANIA PRAWA. Możemy również wykorzystywać lub ujawniać Dane Osobowe, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo lub w dobrej wierze, sądząc, że takie działanie jest konieczne, aby (a) zapewnić zgodność z obowiązującym prawem lub postępowaniem prawnym, któremu podlegamy my lub Strona; (b) chronić i bronić naszych praw lub własności, Strony lub naszych użytkowników, lub (c) podejmować działania w sytuacjach nadzwyczajnych w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego nas samych, a także naszych podmiotów stowarzyszonych, agentów lub użytkowników Strony bądź społeczeństwa.

NABYWCY PRZEDSIĘBIORSTWA. Możemy dokonać zmiany struktury naszej własności lub organizacji korporacyjnej podczas udostępniania Strony i świadczenia usług lub sprzedać określone aktywa związane ze Stroną. W związku z tym powinni Państwo zdawać sobie sprawę, że w takim przypadku i w zakresie dozwolonym przez prawo możemy przekazać niektóre lub wszystkie informacje na Państwa temat spółce przejmującej całość lub część naszych aktywów lub innej spółce, z którą się połączymy.

UDOSTĘPNIANIE INNYCH INFORMACJI. W zakresie dozwolonym na mocy obowiązujących przepisów lokalnych możemy ujawniać lub udostępniać Inne Informacje (lub inne informacje niebędące Danymi Osobistymi) w jakikolwiek inny sposób, który uznamy za odpowiedni lub konieczny. Między innymi możemy ujawniać Inne Informacje osobom trzecim, aby móc określić, w jaki sposób użytkownicy korzystają z części Strony i kim są nasi użytkownicy tak, abyśmy mogli ulepszać Stronę. 

7. JAKIE CZYNNOŚCI PODEJMUJEMY, ABY ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA DANYCH

Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas ważne. Dane gromadzone przez Stronę są przechowywane w środowiskach operacyjnych, które nie są dostępne publicznie. W związku z tym ograniczamy dostęp do Państwa danych, udzielając go tylko tym pracownikom, którzy potrzebują tych informacji, aby dostarczać Państwu produkty i usługi. W celu ochrony Danych Osobowych opracowaliśmy fizyczne, techniczne i administracyjne procesy bezpieczeństwa, które są współmierne do wrażliwości gromadzonych informacji. Stosujemy rutynowe wewnętrzne i zewnętrzne praktyki nadzorcze w celu oceny i utrzymania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę Państwa danych.

Zgodnie z naszymi procedurami bezpieczeństwa możemy niekiedy zażądać od Państwa potwierdzenia tożsamości, zanim ujawnimy Państwu Dane Osobowe. W przypadku niektórych czynności telefonicznych i dokonywanych osobiście możemy poprosić o podanie Państwa numeru konta lub innych informacji w celu zweryfikowania Państwa tożsamości przed przeprowadzeniem żądanych czynności. Proszę pamiętać, że Elavon nigdy nie zgłasza żądania podania Danych Osobowych (np. dokumentu tożsamości, hasła, numeru PIN lub numeru rachunku) za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli otrzymają Państwo e-mail z prośbą o podanie swoich Danych Osobowych, powinni Państwo potraktować ją jako podejrzaną i niezwłocznie skontaktować się z nami, aby zgłosić takie podejrzane działanie. Proszę jednak pamiętać, że chociaż staramy się jak najlepiej chronić Państwa Dane Osobowe po ich otrzymaniu, nie można zagwarantować 100% bezpieczeństwa przesyłu danych przez Internet lub jakąkolwiek inną sieć publiczną. Dokonujemy przeglądów naszych procedur bezpieczeństwa, aby dokonać wyboru odpowiedniej technologii i metod zabezpieczania informacji.

8. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE

Zasadą ogólną jest, że Elavon nie przechowuje Państwa danych dłużej, niż jest to konieczne.

 • Jeśli prześlą Państwo zapytanie, a są Państwo naszym akceptantem, wówczas Państwa dane będziemy przechowywać tak długo, jak będzie nas wiązać z Państwem umowa i tak długo, jak będziemy potrzebować Państwa danych do celów regulacyjnych lub dowodowych po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Państwa umowy.
 • Jeśli prześlą Państwo zapytanie lub złożą skargę na naszej stronie internetowej, wówczas będziemy przechowywać Państwa Dane Osobowe przez okres obsługiwania zapytania lub skargi. W przypadku osób niebędących klientami informacje te nie będą przechowywane dłużej niż to konieczne, a okres ich przechowywania nie przekroczy 12 miesięcy. Praktyki dotyczące przechowywania w odniesieniu do plików cookies zostały opisane w Polityce Plików Cookies.
 • Jednak w przypadku, gdy spoczywa na nas ustawowy obowiązek przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres lub gdy możemy potrzebować Państwa Danych Osobowych przez dłuższy okres w przypadku roszczenia prawnego, okres przechowywania może być dłuższy. Aby uzyskać więcej informacji na temat przechowywania, prosimy o kontakt z nami przy użyciu danych wskazanych niżej.

9. PRZEKAZYWANIE DANYCH W WYMIARZE GLOBALNYM

Elavon prowadzi działalność w skali globalnej. W związku z tym Państwa Dane Osobowe mogą być przekazywane do i przechowywane w krajach położonych poza UE, które podlegają odmiennym standardom ochrony danych. Podejmujemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia, aby przekazywanie Danych Osobowych było zgodne z obowiązującym prawem i podlegało starannemu zarządzaniu w celu ochrony Państwa praw i interesów w zakresie prywatności, a przekazywanie danych jest ograniczone do krajów, które są uznawane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony prawnej lub co do których będziemy przekonani, że są w nich stosowane inne rozwiązania zapewniające ochronę Państwa praw w zakresie prywatności. W tym celu:

 • zapewniamy, że w przypadku przekazywania Państwa Danych Osobowych poza Elavon lub podmiotom trzecim, które pomagają nam w dostarczaniu naszych produktów i usług, podmioty te zobowiązują się umownie do ochrony Państwa Danych Osobowych. Niektóre z tych zapewnień stanowią uznane systemy certyfikacji, takie jak Tarcza Prywatności UE-USA służąca ochronie Danych Osobowych przekazywanych z UE do Stanów Zjednoczonych; lub
 • w sytuacji, gdy otrzymujemy wnioski o udostępnienie informacji od organów ścigania lub organów nadzorczych, starannie weryfikujemy te wnioski przed ujawnieniem jakichkolwiek Danych Osobowych.

Mają Państwo prawo skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat zabezpieczeń, które wprowadziliśmy (w tym kopię odpowiednich zobowiązań umownych) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony Państwa Danych Osobowych po ich przekazaniu we wspomniany powyżej sposób.

10. PAŃSTWA PRAWA

Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, a w niektórych przypadkach w zależności od podejmowanych przez nas czynności w zakresie przetwarzania, przysługują Państwu następujące prawa wynikające z przepisów o ochronie danych:

 • prawo do żądania kopii Państwa Danych Osobowych;
 • prawo do żądania, abyśmy usunęli lub sprostowali posiadane przez nas Państwa Dane Osobowe, które są nieprawidłowe;
 • prawo do żądania usunięcia Państwa Danych Osobowych w określonych okolicznościach;
 • prawo do przenoszenia danych (jest to prawo do żądania otrzymania Państwa Danych Osobowych w powszechnie używanym formacie elektronicznym, w sytuacji, gdy to Państwo dostarczyli takie Dane Osobowe i podstawą prawną przetwarzania tych informacji jest zgoda lub niezbędność do wykonania lub zawarcia umowy);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w określonych okolicznościach;
 • prawo do żądania zaprzestania wykorzystywania Danych Osobowych do celów marketingu bezpośredniego; oraz
 • prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego w Unii Europejskiej), jeśli uważają Państwo, że Państwa Dane Osobowe nie były przetwarzane zgodnie z wymogami przepisów dotyczących ochrony danych.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym czasie, co nie wywiera wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

Przed ujawnieniem Danych Osobowych na żądanie możemy zwrócić się do Państwa o dodatkowe informacje w celu potwierdzenia Państwa tożsamości oraz ze względów bezpieczeństwa. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty w przypadkach dozwolonych przez prawo, na przykład w sytuacji, gdy Państwa żądanie jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne.

Mogą Państwo skorzystać ze swoich praw poprzez skontaktowanie się z nami. Z zastrzeżeniem aspektów prawnych i innych dopuszczalnych względów podejmiemy wszelkie zasadne starania, aby niezwłocznie odpowiedzieć na Państwa wniosek lub poinformować Państwa, czy potrzebujemy dalszych informacji, aby spełnić Państwa żądanie.

Nie zawsze możemy być w stanie w pełni zrealizować Państwa żądanie, na przykład, jeśli miałoby to wpływ na zobowiązanie do zachowania poufności wobec innych osób lub gdybyśmy byli uprawnieni z mocy prawa do rozpatrzenia wniosku w inny sposób.

11. KONTAKT Z NAMI

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub skargi dotyczące przestrzegania przez nas niniejszej Polityki Prywatności i przepisów o ochronie danych lub jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, zachęcamy do skontaktowania się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych poniżej. Wszelkie skargi i spory zostaną przez nas rozpatrzone i podejmiemy próbę ich rozwiązania, a także podejmiemy wszelkie uzasadnione starania, aby uszanować Państwa życzenie wykonania swoich praw tak szybko, jak będzie to możliwe, a w każdym razie w terminie przewidzianym w przepisach o ochronie danych.

Adres:       Inspektor Ochrony Danych (Data Protection Officer), Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa.

Email: EUDataProtection@elavon.com lub queries@elavon.com

 

Powrót do góry strony