The site you requested may not be relevant in your area.

Tuesday, July 2, 2019

Zmiany Ogólnych Warunków Świadczenia Usług – obowiązują od dnia 14 września 2019 r.

Zmiany Ogólnych Warunków Świadczenia Usług – obowiązują od dnia 14 września 2019 r.

Elavon wprowadza zmiany do Ogólnych Warunków Świadczenia Usług („Warunki”). Zmiany zaczną obowiązywać 14 września 2019 r. i dotyczą dwóch głównych obszarów:

1)      zbliżającego się kolejnego etapu implementacji unijnej drugiej dyrektywy o usługach płatniczych (ang. Payment Services Directive 2 PSD2”);

2)      aktualizacji w zakresie standardów bezpieczeństwa danych Payment Card Industry (PCI).

PSD2 została przyjęta w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa płatności, poszerzenia zakresu ochrony konsumentów oraz wspierania rozwoju innowacji i konkurencji na rynku. Jedne z najistotniejszych zmian wprowadzanych przez dyrektywę dotyczą transakcji w handlu internetowym (e-commerce) oraz obowiązków w zakresie wdrożenia Silnego Uwierzytelniania Użytkownika. Od dnia 14 września 2019 r. stosowanie wymagań PSD2 dotyczących Silnego Uwierzytelniania Użytkownika będzie obowiązkowe w całej Unii Europejskiej.

Poniżej podsumowaliśmy najważniejsze ze zmian wprowadzanych przez Elavon do Warunków, aby zapewnić zgodność z powyższymi wymaganiami PSD2, a także zmian wynikających z aktualizacji PCI.

 

Najważniejsze zmiany w Warunkach związane z implementacją PSD2:

(odwołania do punktów dotyczą Części A Warunków, chyba że zaznaczono inaczej)

a)      Dodano postanowienia dotyczące stosowania Silnego Uwierzytelniania Użytkownika w punkcie 6 Warunków, a także stosowne definicje w Części D (m.in. „Silne Uwierzytelnianie Użytkownika” i „Indywidualne Dane Uwierzytelniające”). Wprowadzone postanowienia obejmują m.in.:

  • nowe obowiązki dla Akceptantów, w szczególności obowiązek zgłaszania elektronicznego żądania stosowania Silnego Uwierzytelniania Użytkownika przed każdą Transakcją Sprzedaży oraz obowiązek stosowania się do wszelkich poleceń dotyczących Silnego Uwierzytelniania Użytkownika otrzymywanych od Wydawcy lub od Elavon;
  • wskazanie przykładowych okoliczności, w których Wydawca lub Elavon mogą zadecydować o odstąpieniu od stosowania Silnego Uwierzytelniania Użytkownika w zakresie dopuszczalnym w świetle Regulacyjnych Standardów Technicznych („RTS”);
  • zakaz samodzielnego podejmowania przez Akceptanta decyzji o stosowaniu bądź niestosowaniu Silnego Uwierzytelniania Użytkownika bez otrzymania stosownego polecenia od Wydawcy lub Elavon;
  • zasady postępowania z Indywidualnymi Danymi Uwierzytelniającymi Użytkownika Karty i ich ściśle poufny charakter;

b)      Wprowadzono następujące zmiany w Części C – Transakcje Internetowe:

·         w punkcie 3 dostosowano zasady związane z uwierzytelnianiem online (np. przy użyciu 3D Secure™) do wymagań wynikających ze stosowania Silnego Uwierzytelniania Użytkownika. Podkreślono, że obowiązki w tym zakresie obejmują także niezwłoczne aktualizowanie używanych rozwiązań do najnowszych dostępnych wersji w przypadku wprowadzenia zmian;

  • w związku z tym dodano także nowe definicje w Części D: „Rozwiązanie do Uwierzytelniania Online” oraz „Wtyczka do Uwierzytelniania Online”;
  • w punkcie 8(g) dodano obowiązek wdrożenia postanowień Regulacyjnych Standardów Technicznych odnoszących się do Silnego Uwierzytelniania Użytkownika także w przypadku korzystania przez Akceptanta z usług podmiotów trzecich;

c)       Uzupełniono punkt 5(b)(ii) (Realizacja Transakcji Nieautoryzowanych) – będzie on obejmował także przypadek braku zastosowania Silnego Uwierzytelniania Użytkownika;

d)      Uzupełniono punkt 7(e)(iv) (Zapewnienia dotyczące Transakcji) – zapewnienia Akceptanta będą obejmować także zastosowanie Silnego Uwierzytelniania Użytkownika;

e)      Uzupełniono punkt 9(a)(vi) (Reklamacje) – skuteczne zakwestionowanie Reklamacji przez Akceptanta może wymagać dowodów zastosowania Silnego Uwierzytelniania Użytkownika (w związku z tym odpowiednio uzupełniono także definicję pojęcia „Reklamacji” w części D).

Najważniejsze zmiany w Warunkach związane z PCI:

a)      Aktualizacja w zakresie bezpieczeństwa danych obejmuje zmianę nazwy opłaty miesięcznej z tytułu PCI oraz nowy załącznik dotyczący narzędzia zapewniającego bezpieczeństwo danych oraz programu ograniczenia odpowiedzialności PCI DSS.

b)      Warunki w nowym brzmieniu będą teraz dotyczyć także naszych usług: Secured Pro (Bezpieczeństwo Pro) oraz Secured Encrypt (Bezpieczeństwo Enkrypcja). Postanowienia znajdujące zastosowanie do tych usług zostały przeniesione do Warunków, a wskazane usługi będą teraz określane jako Narzędzia.

c)       Zadecydowano o zezwoleniu Akceptantom Poziomu 3 (wraz z Akceptantami Poziomu 4) na ubieganie się o uczestnictwo w programie ograniczenia odpowiedzialności PCI DSS.

d)      Dodano nową definicję – „ASV” – dotyczącą podmiotu uprawnionego do poświadczania zgodności z wymogami PCI DSS dotyczącymi skanów podatności na zewnętrzne zagrożenia systemów. Zaktualizowano także definicję „Standardów Bezpieczeństwa Danych” oraz dodano definicję „Akceptant Poziomu 3 lub Poziomu 4”.

Inne istotne zmiany w Warunkach:

a)      Zrezygnowano z dodatkowego 120-dniowego okresu na spełnienie wymagań dotyczących strony internetowej przewidzianego w punktach 19(c)(iii) oraz 19(d)(viii) oraz w części C w punkcie 5(e) ­– wymagania będą musiały być spełniane już w momencie wejścia umowy w życie;

b)      Doprecyzowano w punktach 3(d), (g) oraz (h) zasady dotyczące uprawnień Akceptanta do kierunkowania wyboru instrumentu płatniczego przez klienta, natomiast w punkcie (7)(q) – zasady obciążania Akceptanta kosztami zawiadomień o odmowie realizacji Transakcji;

c)       Wprowadzono drobne poprawki redakcyjne w Warunkach, w tym zweryfikowano i zaktualizowano odwołania do aktów prawnych w definicjach.

 

Aby zaakceptować zmiany Warunków nie muszą Państwo podejmować żadnych szczególnych działań. Uznamy, że wyrazili Państwo zgodę na wprowadzone zmiany, jeżeli nadal będą Państwo przedstawiać Elavon transakcje do rozliczenia po wejściu w życie zmienionych Warunków.

Jeżeli nie akceptują Państwo wprowadzanych zmian, powinni Państwo przed dniem 14 września 2019 r. skontaktować się z Elavon zgodnie z punktem 20(j) Warunków wysyłając pismo na adres: Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce, ul. Puławska 17, (02-515) Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: queries@elavon.com.

Zmiany Ogólnych Warunków Świadczenia Usług

Back To Latest News

Leaving?

By selecting "Continue," you will leave Elavon and enter a third party Web site. Elavon is not responsible for the content of, or products and services provided by   , nor does it guarantee the system availability or accuracy of information contained in the site. This Web site is not controlled by Elavon. Please note that the third party site may have privacy and information security policies that differ from those of Elavon.