MobileMerchant

EULA

PROSIMY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYM DOKUMENTEM PRZED POBRANIEM APLIKACJI ZE STRONY INTERNETOWEJ. NINIEJSZY DOKUMENT OKREŚLA PAŃSTWA PRAWA I OBOWIĄZKI.

Korzystanie z Aplikacji wymaga zawarcia i utrzymywania ważnej i aktywnej umowy o akceptację kart płatniczych z Elavon Financial Services Designated Activity Company („Umowa”).

Niniejsza umowa licencyjna z użytkownikiem końcowym, w tym warunki, polityki, wskazówki i instrukcje wymienione poniżej („UL”) stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną zdolną zawrzeć umowę o akceptację kart płatniczych (Akceptant lub Państwo) a Elavon Financial Services Designated Activity Company, spółką o wyznaczonym przedmiocie działalności utworzoną zgodnie z prawem irlandzkim (numer w irlandzkim rejestrze spółek 418442) z siedzibą w Loughlinstown, Irlandia, adres: Building 8, Cherrywood Business Park, Loughlinstown, Co. Dublin, D18 W319, Irlandia (Elavon) na oprogramowanie aplikacji mobilnej Elavon MobileMerchant (Aplikacja).

Elavon udziela licencji na korzystanie z Aplikacji przez Akceptanta na podstawie niniejszej UL oraz z zastrzeżeniem zasad i polityk stosowanych przez dostawcę lub operatora sklepu z aplikacjami, z którego serwisu online (Sklep z Aplikacjami) pobierają Państwo Aplikację (Regulamin Sklepu z Aplikacjami). Elavon nie zbywa Aplikacji na Państwa rzecz i pozostaje jej wyłącznym Właścicielem.

POBRANIE APLIKACJI Z NINIEJSZEJ STRONY LUB KLIKNIĘCIE „AKCEPTUJ” OZNACZA, ŻE WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODĘ NA OBJĘCIE WARUNKAMI NINIEJSZEJ LICENCJI.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na warunki niniejszej UL, Elavon nie udzieli Państwu licencji na Aplikację i będą Państwo obowiązani do niezwłocznego zatrzymania pobierania Aplikacji przez kliknięcie „Anuluj”. W takim przypadku pobieranie zostanie zakończone.

Prosimy o wydrukowanie niniejszej UL w razie potrzeby odniesienia się do niej w późniejszym terminie.

Uzgodnione warunki

1.             Potwierdzenia

1.1          Warunki niniejszej UL mają zastosowanie do Aplikacji lub wszelkich usług dostępnych za pośrednictwem Aplikacji (Usługi), w tym wszelkich aktualizacji, rozszerzeń czy uzupełnień Aplikacji lub dowolnej Usługi, o ile nie zostaną Państwu przedstawione inne warunki, które w takim przypadku będą miały zastosowanie. Jest bardzo ważne, żeby Państwo rozumieli ryzyka i odpowiedzialności związane z korzystaniem z Aplikacji i Usług, dlatego Elavon zachęca Państwa do uważnego zapoznania się z treścią UL i wszelkimi dodatkowymi warunkami przed wyrażeniem zgody na objęcie nimi i przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji i Usług. Warunki korzystania z  z usług akceptacji kart na podstawie Umowy (Warunki ) będą miały zastosowanie także do Usług dostępnych za pośrednictwem Aplikacji. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej UL a Warunkami w odniesieniu do Usług, za nadrzędne należy uznać Warunki.

1.2          Aktualizacje Aplikacji mogą być w dowolnym czasie udostępniane za pośrednictwem Sklepu z Aplikacjami. W zależności od aktualizacji, korzystanie z Aplikacji może być możliwe wyłącznie po pobraniu lub zapisaniu najnowszej wersji Aplikacji i zaakceptowaniu nowych warunków.

1.3          Potwierdzają Państwo, że są Państwo właścicielem lub uzyskali zezwolenie właścicieli telefonu komórkowego lub urządzeń mobilnych, na które pobierają Państwo Aplikację (Urządzenia). Zarówno Państwo, jak i takie osoby, możecie zostać obciążeni przez dostawców kosztami dostępu do internetu za pośrednictwem Urządzeń. Przyjmują Państwo odpowiedzialność wynikającą z warunków niniejszej UL z tytułu korzystania z Aplikacji lub dowolnej Usługi na lub w powiązaniu z dowolnym Urządzeniem, niezależnie od tego, czy jest ono Państwa własnością.

1.4          Korzystając z Aplikacji, zapewniają Państwo, że: (i) nie są rezydentami państwa objętego embargiem rządu Stanów Zjednoczonych ani uznanego przez rząd Stanów Zjednoczonych za państwo wspierające terroryzm oraz (ii) nie figurują Państwo na żadnej opublikowanej przez rząd Stanów Zjednoczonych liście stron, z którymi kontakty są zabronione lub ograniczone, i potwierdzają Państwo, że nie będą korzystać z Aplikacji w celach zabronionych przepisami prawa Stanów Zjednoczonych ani innego prawa mającego zastosowanie.

1.5          Wszelkie postanowienia zawierające określenia: w tym, w szczególności bądź przykładowo itp. należy rozumieć jako ilustrujące i nie będą one zawężać ogólnego charakteru postanowień.

2.             Ochrona Danych

2.1          Warunki polityki prywatności Elavon obowiązujące w danym czasie, dostępne pod adresem www.elavon.co.uk/privacy-policy (Wielka Brytania); www.elavon.ie/privacy-policy (Irlandia); www.elavon.de/datenschutzerklarung  (Niemcy); lub www.elavon.pl/polityka-prywatnosci (Polska) (Polityka Prywatności) stanowią integralną część niniejszej UL. Potwierdzają Państwo, że otrzymali Państwo i zapoznali się Państwo z Polityką Prywatności, włączoną przez niniejsze odesłanie do UL, która informuje w jaki sposób i na jakiej podstawie przetwarzamy, przechowujemy, przekazujemy i chronimy dane osobowe. Dodatkowo, postanowienia dotyczące danych osobowych zawarte w treści Umowy znajdują zastosowanie do danych osobowych wprowadzonych lub wprowadzonych do Aplikacji.   

Elavon jest obowiązany do ochrony bezpieczeństwa informacji stanowiących dane osobowe pozostających w jej dyspozycji. Elavon oświadcza, że zastosował procedury administracyjne, techniczne i organizacyjne nakierowane na ochronę danych osobowych, które są przechowywane na serwerach Elavon, przed nieupoważnionym dostępem lub przypadkową utratą, zmianą lub ujawnieniem. Jednakże Elavon nie może bezwzględnie gwarantować, że nieupoważnione osoby trzecie nigdy nie będą w stanie przełamać zastosowanych środków ochrony oraz że takie osoby nie wykorzystają nielegalnie zdobytych danych w nieuprawnionych celach.

2.2          Korzystając z Aplikacji lub dowolnej Usługi, przyjmują Państwo do wiadomości i akceptują, że transmisja za pośrednictwem internetu nigdy nie jest w pełni prywatna i bezpieczna. Przyjmują Państwo do wiadomości, że każda wiadomość lub informacja przesłana przez Państwa w ramach korzystania z Aplikacji lub dowolnej Usługi może zostać odczytana lub przechwycona przez inne osoby, także w przypadku, gdy wiadomość opatrzona jest informacją o transmisji kodowanej.

2.3          Korzystając z Aplikacji lub dowolnej z Usług, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie przez Elavon informacji technicznych dotyczących Urządzeń i oprogramowania, sprzętu i urządzeń peryferyjnych dla Usług świadczonych przewodowo lub bezprzewodowo w celu doskonalenia naszych produktów i świadczenia dowolnych Usług na Państwa rzecz.

2.4          Aplikacja lub dowolna Usługa mogą zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Takie strony internetowe osób trzecich znajdują się poza kontrolą Elavon i Elavon nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ani nie akceptuje ich treści czy (ewentualnej) polityki prywatności.

2.5          W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Państwa danych, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podane w punkcie 13 UL.

3.             Udzielenie i zakres licencji

3.1          W zamian za Państwa zgodę na objęcie warunkami niniejszej UL i zobowiązanie do jej przestrzegania, Elavon udziela Państwu nieprzenoszalnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji na Urządzeniu będącym Państwa własnością lub kontrolowanym przez Państwa w sposób skuteczny i zgodny z prawem, z zastrzeżeniem niniejszych warunków, Polityki Prywatności, Regulaminu Sklepu z Aplikacjami i innych warunków włączonych do niniejszej UL przez odniesienie. Licencja udzielana jest na polu eksploatacji obejmującym trwałe lub czasowe zwielokrotniania Aplikacji w zakresie niezbędnym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania i przechowywania Aplikacji.  Wszelkie pozostałe prawa są zastrzeżone.

4.             Ograniczenia licencji

Z wyłączeniem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej UL lub dozwolonych przepisami prawa, potwierdzają Państwo, że:

(a)        nie będą kopiować ani podejmować prób kopiowania Aplikacji z wyłączeniem incydentalnego kopiowania w ramach normalnego korzystania z Aplikacji lub gdy jest to konieczne w celu sporządzenia kopii zapasowych lub zapewnienia bezpieczeństwa operacyjnego;

(b)        nie będą wydzierżawiać, wypożyczać, udzielać sublicencji, pożyczać, tłumaczyć, łączyć, adaptować, zmieniać ani modyfikować Aplikacji, ani też podejmować prób w tym zakresie;

(c)        nie będą dokonywać zmian bądź modyfikacji całości lub części Aplikacji lub też zezwalać na połączenie lub włączenie Aplikacji lub jej części do innych programów, ani też podejmować prób w tym zakresie;

(d)        nie będą deasamblować, dekompilować, programować zwrotnie, opracowywać dzieł zależnych na podstawie całości lub części Aplikacji ani podejmować prób w tym zakresie, z wyłączeniem przypadków, gdy stosownie do przepisów obowiązującego prawa działania takie nie mogą zostać zabronione ze względu na fakt, że są niezbędne dla celów umożliwienia współpracy Aplikacji z innym oprogramowaniem, pod warunkiem, że informacje uzyskane przez Państwa w ramach przeprowadzania takich czynności:

(i)              są wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia współpracy Aplikacji z innym oprogramowaniem;

(ii)            nie są bez wyraźnej konieczności ujawniane lub przekazywane osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Elavon; oraz

(iii)           nie są wykorzystywane w celu opracowania oprogramowania podobnego do Aplikacji.

(e)        wszystkie kopie Aplikacji będą przechowywane w sposób bezpieczny oraz będzie prowadzona dokładna i aktualna ewidencja liczby i lokalizacji wszystkich kopii Aplikacji;

(f)         informacje o naszych prawach autorskich i naszych licencjodawców będą dołączane do wszystkich, całościowych i częściowych kopii Aplikacji, niezależnie od nośnika;

(g)        informacje o prawach zastrzeżonych (w tym o prawach autorskich) dołączonych do lub zawartych w Aplikacji nie będą usuwane, zasłaniane ani modyfikowane;

(h)        Aplikacja w całości lub w części (w tym kod wynikowy i źródłowy) nie będzie przekazywana ani w żaden sposób udostępniana w żadnej postaci na rzecz innych osób;

(i)         będą przestrzegane obowiązujące przepisy prawa i wymogi regulacyjne dotyczące korzystania z Aplikacji, w tym wszelkie przepisy i regulacje w zakresie kontroli technologii i eksportu, mające zastosowanie do technologii wykorzystywanej lub wspieranej przez Aplikację lub dowolną Usługę (Technologia);

(j)         Aplikacja będzie wykorzystywana wyłącznie w związku z Państwa Umową i kompatybilnymi terminalami Mobile Merchant dostarczanymi przez Elavon; oraz

(k)        Aplikacja będzie usunięta w przypadku przekazania lub sprzedaży Urządzenia osobie trzeciej.

5.             Ograniczenia dotyczące korzystania

Są Państwo zobowiązani:

(a)        nie wykorzystywać Aplikacji ani żadnej Usługi w sposób niezgodny z prawem, w celach niezgodnych z prawem lub w sposób niezgodny z niniejszą UL oraz nie podejmować działań o charakterze niezgodnym z prawem lub niegodziwym, przykładowo przez włamywanie się lub wprowadzanie złośliwego kodu, w tym wirusów lub danych szkodliwych, do Aplikacji, Usługi czy dowolnego systemu operacyjnego;

(b)        nie naruszać naszych praw własności intelektualnej oraz innych licencjodawców, a także osób trzecich w związku z korzystaniem przez Państwa z Aplikacji lub dowolnej Usługi (w zakresie, w jakim takie korzystanie nie jest przedmiotem licencji udzielonej na mocy niniejszej UL);

(c)        nie przekazywać materiałów oszczerczych, obraźliwych czy niewłaściwych w związku z korzystaniem z Aplikacji czy dowolnej Usługi;

(d)        nie wykorzystywać Aplikacji ani żadnej Usługi w sposób, który mógłby skutkować zniszczeniem, wyłączeniem, nadmiernym obciążeniem, uszkodzeniem czy narażeniem naszych systemów lub bezpieczeństwa bądź ingerować w aplikacje innych użytkowników;

(e)        zapewnić, że wszystkie dane podawane za pośrednictwem Aplikacji są dokładne i pełne oraz niniejszym udzielają Państwo Elavon, jej licencjodawcom i podwykonawcom licencji na korzystanie z takich danych w zakresie niezbędnym dla umożliwienia korzystania przez Państwa z Aplikacji i Usług;

(f)         nie gromadzić ani pozyskiwać informacji czy danych z Usługi lub systemów Elavon oraz podejmować prób odszyfrowania transmisji na lub z serwerów Elavon w trakcie świadczenia dowolnej Usługi;

(g)        wykorzystywać Aplikację wyłącznie w celach związanych z Państwa działalnością w celu przetwarzania transakcji płatniczych zgodnie z postanowieniami Umowy; oraz

(h)        podejmować uzasadnione starania w celu zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi do Aplikacji lub korzystaniu z niej oraz niezwłocznie powiadomić nas o powzięciu wiedzy o takim nieupoważnionym dostępie lub korzystaniu.

6.             Prawa własności intelektualnej

6.1          Przyjmują Państwo do wiadomości, że całość praw własności intelektualnej do Aplikacji oraz Technologii, na całym świecie, należy do Elavon lub licencjodawców Elavon, że prawa do Aplikacji są przedmiotem licencji (nie zaś sprzedaży) na Państwa rzecz oraz że nie posiadają Państwo żadnych praw do Aplikacji czy Technologii innych niż prawo do korzystania z nich na warunkach określonych w niniejszej UL.

6.2          Aplikacja udostępniona jest w formie kodu wynikowego. Elavon nie jest obowiązany do udostępnienia Państwu kodu źródłowego żadnej części Aplikacji.

6.3          W przypadku zarzutu naruszenia przez Aplikację praw własności intelektualnej osoby trzeciej Elavon lub licencjodawcy Elavon będą wyłącznie uprawnieni do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, obrony, rozstrzygnięcia i zaspokojenia wierzytelności.

PROSIMY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA POSTANOWIENIA PUNKTU 7 I 8 PONIŻEJ.

7.             Gwarancja

7.1          W NAJSZERSZYM DOZWOLONYM OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA ZAKRESIE ELAVON UDOSTĘPNIA APLIKACJĘ W STANIE JAKIM JEST („AS IS”, „AS AVAILABLE”), BEZ UDZIELENIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH CZY USTAWOWYCH ORAZ JEDNOZNACZNIE WYŁĄCZA WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE TYTUŁU PRAWNEGO, WARTOŚCI HANDLOWEJ (MERCHANTABILITY) I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB BRAKU NARUSZENIA.

7.2          ELAVON NIE UDZIELA GWARANCJI CIĄGŁEGO, NIEPRZERWANEGO LUB BEZWZGLĘDNIE BEZPIECZNEGO DOSTĘPU DO JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI APLIKACJI ORAZ USŁUG ORAZ ZOSTAJE ZWOLNIONA Z JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZERWĘ W DZIAŁANIU LUB WADY APLIKACJI LUB USŁUG REGULOWANYCH NINIEJSZĄ UL.

BEZ USZCZERBKU DLA POWYŻSZEGO ELAVON NIE GWARANTUJE PONADTO, ŻE APLIKACJA I USŁUGI BĘDĄ W KAŻDYM CZASIE ABSOLUTNIE DOKŁADNE I PRAWIDŁOWE, ŻE APLIKACJA SPEŁNI OCZEKIWANIA LUB CELE AKCEPTANTA, ŻE APLIKACJA LUB USŁUGI BĘDĄ DOSTĘPNE W KAŻDYM CZASIE I W KAŻDEJ LOKALIZACJI, NIEPRZERWANE LUB CAŁKOWICIE ZABEZPIECZONE, ŻE WSZELKIE WADY LUB BŁĘDY BĘDĄ USUNIĘTE LUB ŻE APLIKACJA I USŁUGI SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNEGO RODZAJU SZKODLIWEGO OPROGRAMOWANIA. JAKIEKOLWIEK TREŚCI LUB DANE POBRANE LUB INACZEJ POZYSKANE POPRZEZ KORZYSTANIE Z APLIKACJI I USŁUG SĄ POBIERANE NA PAŃSTWA WYŁĄCZNE RYZYKO I BĘDĄ PAŃSTWO WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNI ZA WSZELKĄ SZKODĘ WYRZĄDZONĄ W PAŃSTWA MIENIU LUB UTRATĘ DANYCH SPOWODOWANE TAKIM POBRANIEM.

8.             Ograniczenie odpowiedzialności

8.1          POTWIERDZAJĄ PAŃSTWO, ŻE APLIKACJA NIE ZOSTAŁA OPRACOWANA SPECJALNIE NA PAŃSTWA POTRZEBY, A ZATEM PONOSZĄ PAŃSTWO ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAPEWNIENIE, ŻE MOŻLIWOŚCI I FUNKCJE APLIKACJI SPEŁNIAJĄ PAŃSTWA WYMAGANIA. APLIKACJA ZOSTAJE UDOSTĘPNIONA PAŃSTWU WYŁĄCZNIE W CELU UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO, ZAŚ PAŃSTWO POTWIERDZAJĄ, ŻE NIE BĘDĄ KORZYSTAĆ Z APLIKACJI W CELU DALSZEJ ODPRZEDAŻY.

8.2          ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ELAVON WOBEC AKCEPTANTA Z TYTUŁU UL LUB W ZWIĄZKU Z TĄ UMOWĄ ALBO W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ AKCEPTANTA Z APLIKACJI, Z ZASTRZEŻENIEM PUNKTU 8.3 PONIŻEJ, W TYM NA PODSTAWIE KONTRAKTU, Z CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM Z TYTUŁU NIEDBALSTWA), NARUSZENIA OBOWIĄZKU USTAWOWEGO LUB NA JAKIEJKOLWIEK INNEJ PODSTAWIE W KAŻDYCH OKOLICZNOŚCIACH NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 50 FUNTÓW BRYTYJSKICH LUB EKWIWALENTU TEJ KWOTY WYRAŻONEGO ODPOWIEDNIO W EURO LUB POLSKICH ZŁOTYCH.

8.3          Żadne z postanowień UL nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności żadnej osoby ani strony z tytułu:

(a)        spowodowania śmierci lub obrażeń ciała na skutek niedbalstwa takiej osoby czy strony;

(b)        oszustwa lub umyślnego wprowadzenia w błąd; oraz

(c)        innej odpowiedzialności, która nie podlega wyłączeniu na mocy mającego zastosowanie prawa.

9.             Zdarzenia Poza Kontrolą Elavon

9.1          Elavon nie ponosi odpowiedzialności za brak lub opóźnienie w realizacji jej zobowiązań z tytułu UL wynikających z działań lub zdarzeń znajdujących się poza uzasadnioną kontrolą Elavon, w tym awarii publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacji (Zdarzenia Poza Naszą Kontrolą).

9.2          W przypadku wystąpienia Zdarzenia Poza Naszą Kontrolą, które wpływa na realizację naszych zobowiązań z tytułu UL:

(a)        Zobowiązania Elavon z tytułu UL zostaną zawieszone, zaś czas realizacji tych zobowiązań zostanie przedłużony na okres trwania Zdarzenia Poza Naszą Kontrolą; oraz

(b)        Elavon podejmie wszelkie uzasadnione starania w celu opracowania rozwiązania umożliwiającego realizację jej zobowiązań z tytułu UL mimo wystąpienia Zdarzenia Poza Naszą Kontrolą.

10.          Zmiany niniejszych warunków

10.1        Elavon zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków dotyczących Aplikacji w dowolnym terminie poprzez zawiadomienie o zmianie przy kolejnym uruchomieniu Aplikacji. Nowe warunki mogą zostać wyświetlone na monitorze, a Państwo będą obowiązani zapoznać się z i zaakceptować nowe warunki, aby kontynuować korzystanie z Aplikacji.

11.          Wypowiedzenie

11.1        Elavon może wypowiedzieć UL na piśmie:

(a)        jeżeli Akceptant narusza istotne postanowienie UL lub uporczywie narusza jakiekolwiek postanowienia UL oraz nie zaprzestanie naruszeń i nie usunie ich skutków w terminie 14 dni od otrzymania od Elavon wezwania do tego na piśmie;

(b)        jeżeli Akceptant dopuści się naruszenia Ograniczeń Licencji lub Ograniczeń Dotyczących Korzystania; lub

(c)        z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

11.2        UL wygasa wraz z rozwiązaniem lub wygaśnięciem Umowy stosownie do jej postanowień.

11.3        Po wypowiedzeniu, niezależnie od przyczyn:

(a)        wygasają wszelkie prawa i licencje udzielone Państwu na mocy niniejszej UL;

(b)        są Państwo zobowiązani bezzwłocznie zaprzestać wykonywania czynności wynikających z niniejszej UL, w tym korzystania z Aplikacji; oraz

(c)        mają Państwo obowiązek bezzwłocznego usunięcia Aplikacji ze wszystkich Urządzeń oraz bezzwłocznego zniszczenia wszystkich kopii Aplikacji i Dokumentów posiadanych, przechowywanych lub kontrolowanych przez Państwa w danym czasie oraz potwierdzenia, że przeprowadzili Państwo takie czynności.

12.          Pozostałe istotne warunki

12.1        Elavon zastrzega sobie prawo przeniesienia praw i obowiązków z tytułu niniejszej UL na rzecz innej organizacji, lecz fakt ten pozostanie bez wpływu na Państwa prawa i obowiązki na podstawie UL.

12.2        Będą Państwo uprawnieni do przekazania praw i obowiązków z tytułu niniejszej UL na rzecz innej osoby wyłącznie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Elavon.

12.3        Osoba niebędąca stroną niniejszej UL nie posiada uprawnień z tytułu brytyjskiej ustawy o kontraktach (prawach osób trzecich) z 1999 r. ani też innych praw do jej wykonywania, przy czym CreditCall Limited (NMI) oraz Elavon Inc. (i ich podmioty zależne) będą uprawnieni do wykonywania swoich praw z tytułu niniejszej UL zgodnie z postanowieniami brytyjskiej ustawy o kontraktach (prawach osób trzecich) z 1999 r. tak jakby były stronami UL.

12.4        Każdy z warunków niniejszej UL ma odrębną moc wiążącą. W przypadku uznania któregokolwiek z warunków za niezgodny z prawem lub niewykonalny przez sąd lub inny właściwy organ, pozostałe warunki pozostaną w pełni ważne i skuteczne.

12.5        Niniejsza UL, jej przedmiot i sposób zawarcia, podlegają przepisom prawa irlandzkiego. Sądy irlandzkie mają niewyłączną jurysdykcję w odniesieniu do niniejszej UL.

13.          Komunikacja

13.1        W przypadku pytań dotyczących UL, Państwa Umowy, danych lub jeżeli chcą Państwo skontaktować się z nami w innych sprawch, prosimy o wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: (Wielka Brytania) salesuk@elavon.com; lub (Irlandia) sales@elavon.com (Niemcy) sales.de@elavon.com; lub (Polska) obsluga.klienta@elavon.com.

13.2        Jeżeli wymagany jest kontakt z naszej strony lub przedstawienie przez Elavon wezwania lub innego rodzaju oświadczenia na piśmie, Elavon może wykonać taki obowiązek poprzez przesłanie wiadomości poczty elektronicznej (e-mail) na adres podany w imieniu Akceptanta w Formularzu Umowy.

Polecane materiały

Skrócona instrukcja obsługi

 

Jesteś już naszym klientem i potrzebujesz pomocy? 

Biuro Obsługi Klienta

22 306 03 16

Skontaktuj się z nami